Vår Personuppgiftspolicy

Bostad Västerås AB, org. nr. 556455-0969 som verkar under namnen Bostad Västerås, Bostad Eskilstuna och Bostad Örebro behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lag, och EU:s dataskyddsförordning.

Med benämningarna ”vi, våra, vårt och oss” nedan avses Bostad Västerås AB.

 

1.1 Vi som behandlar dina personuppgifter

Bostad Västerås AB ansvarar för behandlingen av personuppgifter som du lämnar till oss via webbplatserna bostadvasteras.se, bostadeskilstuna.se och bostadorebro.nu.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

  • via e-post till info@bostadvasteras.se, info@bostadeskilstuna.se eller info@bostadorebro.nu
  • via telefon 021-17 19 50
  • via besök till Stora gatan 38 i Västerås
  • via brev till Bostad Västerås AB, Box 390, 721 08 Västerås

 

1.2 Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar bara de personuppgifter som du lämnar till oss via webbplatserna ovan. Erbjuds du en ny bostad kan vi även behandla personuppgifter vi får om dig via kreditupplysning.

När du registrerar dig för att söka studentbostad lämnar du dina personuppgifter. Dessa kan bestå av namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, årsinkomst, typ av inkomst, typ av studier, önskad bostad eller önskat bostadsområde. Det är dessa uppgifter vi behandlar.

 

1.3 Varför behandlar vi personuppgifterna och vilken rättslig grund har vi för behandlingen?

I syfte att kunna erbjuda dig en ny studentbostad kommer vi att behandla de personuppgifter du ger oss via din registrering. Är du hyresgäst hos bolag, där Bostad Västerås administrerar hyresavtal, behandlar vi även dina personuppgifter.

Den rättsliga grunden för Bostad Västerås behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal kan ingås.

 

1.4 Till vem lämnar vi vidare personuppgifter och var behandlar vi dem geografiskt?

Registrering för studentbostad.

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av andra. Vi lämnar ut dina personuppgifter till fastighetsägare inför tecknande av hyresavtal med dig. Är du hyresgäst, hos bolag där Bostad Västerås administrerar hyresavtal, och har sagt upp din bostad för avflyttning lämnas dina personuppgifter (kontaktuppgifter) ut till intresserade privatpersoner för visning av bostaden.

Bostad Västerås behandlar dina personuppgifter endast inom EU och EES.

 

1.5 Hur länge behandlar vi personuppgifter?

Vi behandlar bara personuppgifter så länge som det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna lämnades för. Samma personuppgift kan lagras för olika ändamål. Detta kan innebära att en uppgift som har tagits bort ur ett system för att den inte längre är nödvändig för det ändamålet, kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av en annan rättslig grund, eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Registrering för att söka studentbostad.

Vi behandlar dina personuppgifter så länge du önskar söka ny studentbostad. Det innebär att du måste uppdatera dina personuppgifter/din registrering minst var 6:e månad. Gör du inte det makuleras din registrering och dina personuppgifter och du är inte längre sökande av bostad hos oss. Tackar du ja till en bostad och tecknar ett hyresavtal makuleras dina personuppgifter som sökande efter en månad från att du erbjudits teckna hyresavtal. Notera att dina personuppgifter fortfarande kan behandlas av oss men då med anledning av att du är hyresgäst i bolag där Bostad Västerås administrerar hyresavtal eller hyresförhållande.

Hyresgäst hos bolag där Bostad Västerås administrerar hyresavtal/hyresförhållande.

Är du hyresgäst hos bolag där Bostad Västerås administrerar hyresavtal och/eller hyresförhållande behandlar vi dina personuppgifter under den tid hyresförhållandet fortgår och därefter i max 12 månader.

Dina personuppgifter kan komma att sparas under längre tid än vad som anges ovan om det behövs för att följa rättsliga krav eller myndighetsbeslut.

 

1.6 Dina rättigheter

Du har rätt att, utan kostnad, skriftligen begära att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan när som helst begära att vi rättar uppgifter om dig som är felaktiga. Du kan också ha rätt att be oss radera eller begränsa de personuppgifter vi har om dig.

Om din begäran är orimlig, t.ex. om du begär utdrag eller radering ofta och med korta intervaller, förbehåller sig Bostad Västerås rätten att ta ut en avgift som täcker de administrativa kostnader som din begäran medför. Din begäran skickar du till oss på våra kontaktuppgifter ovan, se punkt 1.1.

 

1.7 Begränsning eller upphörande av användandet av personuppgifter

Du kan när som helst kontakta oss för att begränsa eller be oss upphöra med behandling av dina personuppgifter. Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter eller vill begränsa användningen ber vi dig att meddela oss detta genom att kontakta oss via ovan angivna kontaktuppgifter, se punkt 1.1.

Servicen vi ger dig kommer att påverkas och du måste vara medveten om detta. Det innebär också att vi kanske inte längre kan fullgöra dina önskemål om att erbjudas en ny bostad.

Kontaktar du oss för begränsning eller upphörande av användandet av personuppgifter kommer vi att begränsa eller upphöra med behandling av dina personuppgifter förutsatt att vi inte behöver fortsätta behandla dem för något annat ändamål i enlighet med denna personuppgiftspolicy.

 

1.8 Rätt att lämna in klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlar eller har behandlat dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss via ovan angivna kontaktuppgifter, se punkt 1.1. Du har även rätt att klaga på vår hantering av personuppgifter hos:

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
datainspektionen@datainspektionen.se